Stefnur VSÓ Ráðgjafar

Gæðastefna

Gæðastefna

Fyrirtækið hefur komið upp gæðastjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ÍST ISO 9001 gæðastjórnunarstaðalsins, lög og reglur sem gilda um starfsemina og er í samræmi við viðteknar venjur í starfsgreininni. VSÓ hefur skilgreint gæðastefnu sem hæfir tilgangi fyrirtækisins sem ráðgjafafyrirtæki.

Framkvæmdastjóri VSÓ sér til þess að allir starfsmenn þekki og skilji gæðastefnuna og hafi hana að leiðarljósi í sínu starfi.

Framkvæmdastjóri, sviðsstjórar og verkefnisstjórar bera ábyrgð á að gæðastefnunni sé framfylgt hver á því sviði sem þeir hafa umsjón með.

Stefna VSÓ Ráðgjafar er að:

 • Vera traust og ábyrgt fyrirtæki sem veitir viðskiptavinum sínum faglega og hagkvæma ráðgjöf sem uppfyllir væntingar þeirra.
 • Vera öflugt þjónustu og þekkingarfyrirtæki, sem er eftirsótt að starfa fyrir.
 • Uppfylla allar lagalegar kröfur og aðrar kröfur sem gilda um starfsemina.
 • Stöðugt bæta vikni gæðakerfisins og hvetja starfsmenn til að hafa áhrif á vinnuumhverfi sitt

Starfrækt er gæðaráð sem samhæfir og stjórnar aðgerðum á sviði gæðamála.

Áhersla er lögð á að starfsmenn þekki og tileinki sér gæðastefnu fyrirtækisins.

Í rýni stjórnenda skilgreina stjórnendur viðeigandi gæðamarkmið í samræmi við gæðastefnuna.

Gæðamarkmið skulu vera mælanleg.

Umhverfis- og samgöngustefna

Umhverfis- og samgöngustefna

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að í allri starfsemi fyrirtækisins sé góð umgengni við umhverfið og hugmyndafræði um sjálfbæra þróun höfð að leiðarljósi.

Fyrirtækið hefur komið upp umhverfisstjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ÍST ISO 14001, lög og reglur sem gilda um starfsemina og er í samræmi við viðteknar venjur í starfsgreininni. VSÓ hefur skilgreint umhverfisstefnu sem hæfir tilgangi fyrirtækisins sem ráðgjafafyrirtæki.

Framkvæmdastjóri VSÓ sér til þess að allir starfsmenn þekki og skilji umhverfisstefnuna og hafi hana að leiðarljósi í sínu starfi.

Framkvæmdastjóri, sviðsstjórar og verkefnisstjórar bera ábyrgð á að umhverfisstefnunni sé framfylgt á því sviði sem þeir hafa umsjón með.

Stefna VSÓ Ráðgjafar er að:

 • Vera leiðandi á markaði í ráðgjöf í umhverfisstjórnun og umhverfismálum í víðum skilningi og þannig stuðla að betra umhverfi.
 • Setja sér mælanleg markmið í umhverfismálum og stefna á að gera sífellt betur.
 • Stuðla að minni hráefnis- og orkunotkun innan fyrirtækisins og auka hlut endurvinnslu þar sem það er mögulegt.
 • Vera meðvitað um breytingar á stjórnvaldskröfum og fylgja þeim að öllu leyti eftir ásamt öðrum kröfum sem fyrirtækið hefur einsett sér að fylgja.
 • Þjálfa starfsfólk og hvetja til þess að vinna að og hafa umhverfismál í huga við öll störf.
 • Setja sér raunhæf markmið í samgöngumálum sem draga úr áhrifum bílaumferðar á umhverfið.
Öryggis- og heilsustefna

Öryggis- og heilsustefna

VSÓ Ráðgjöf er með vottað öryggis- og heilsustjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur OHSAS 18001 staðalsins, lög og reglur sem gilda um starfsemina og er í samræmi við viðteknar venjur í starfsgreininni.

Fyrirtækið leggur áherslu á að starfsumhverfi sé öruggt og heilsusamlegt og að tryggt sé að enginn starfsmaður skaðist við vinnu sína.

Framkvæmdastjóri VSÓ sér til þess að allir starfsmenn þekki og skilji öryggis- og heilsustefnuna og hafi hana að leiðarljósi í sínu starfi.

Framkvæmdastjóri, sviðsstjórar og verkefnisstjórar bera ábyrgð á að stefnunni sé framfylgt, hver á sínu ábyrgðarsviði.

Stefna VSÓ Ráðgjafar er að:

 • Vera leiðandi á markaði í ráðgjöf í öryggis- og heilsustjórnun í víðum skilningi og þannig stuðla að öruggu og heilbrigðu vinnuumhverfi.
 • Tryggja að starfsumhverfið sé heilsusamlegt og öruggt fyrir starfsmenn og aðra aðila sem tengjast starfsemi VSÓ.
 • Koma í veg fyrir alvarleg slys og atvinnutengda sjúkdóma.
 • Fylgja að lágmarki lögum og reglugerðum varðandi öryggis- og heilsumál í starfsemi fyrirtækisins.
 • Þjálfa starfsfólk og hvetja til þess að vinna að og hafa öryggis- og heilsumál í huga við öll störf og að miðla upplýsingum til starfsmanna og verkkaupa um öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi.
 • Setja sér mælanleg markmið og vinna að stöðugum umbótum í öryggis- og heilsumálum.
Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun

Stefna VSÓ Ráðgjafar er að gætt skuli fyllsta jafnréttis óháð kyni, kynhneigð, þjóðerni, kynþætti, aldri og heilbrigði.

Fyrirtækið stefnir að fjölgun kvenna í ábyrgðar- og stjórnunarstöðum.

Tryggja skal að mannauður fyrirtækisins nýtist sem best og kynbundin mismunun eigi sér ekki stað.

Stefnumið:

 • Gæta skal jafnréttis við ráðningar starfsmanna og tilfærslur í starfi.  Leitast skal við að jafna hlutfall kvenna og karla í hinum ýmsu störfum innan fyrirtækisins.
 • Greiða skal jöfn laun og sömu kjör fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.
 • Allir starfsmenn skulu eiga jafnan aðgang að starfsmenntun og þjálfun.
 • Gera skal starfsmönnum kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf.
 • Kynferðisleg áreitni og einelti verða ekki liðin.
Sáttmáli gegn einelti, áreitni og ofbeldi

Sáttmáli gegn einelti, áreitni og ofbeldi

Öryggiskennd og góður starfsandi skipta sköpum fyrir vellíðan starfsfólks. Á vinnustðanum eigum við góð samskipti og virðum eftirfarandi sáttmála.

 • Við þekkjum stefnu og viðbragðsáætlun fyrirtækisins gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi og erum meðvituð um skyldur okkar.
 • Við líðum ekki einelti, áreitni eða ofbeldi, beitum því ekki og vitum að meðvikrini með geranda getur skaðað starfsfólk og vinnustað okkar.
 • Við berum sameiginlega ábyrgð á vinnuumhverfinu og leggjum okkar af mörkum til að bæta það enn frekar.
 • Við erum ólík, með mismunandi bakgrunn og lífsskoðanir en sýum hvert öðru virðingu í öllum samskiptum.
 • Við skiljum að upplifun af samskiptum er mismunandi og gerum ekki lítið úr viðbrögðum og tilfinningum annarra.
 • Við ræðum um framkomu sem okkur mislíkar og tökum upp varnir fyrir þá sem brotið er gegn.
 • Við tökum tillit til ábendinga um að við getum bætt framkomu okkar.
 • Við sýnum öðrum kurteisi og virðingu í öllum samskiptum.
Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

Almennt

Stefna þessi tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum sambærilegum hætti.  Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á persónuuplýsingum sem falla undir stefnuna. 

 

Ábyrgð

VSÓ Ráðgjöf ehf. ber ábyrgð á skráningu persónuupplýsinga og meðferð þeirra upplýsinga í starfsemi sinni. 

 

Söfnun og notkun

VSÓ safnar upplýsingum um:

 • Starfsmenn: Nafn, kennitölu, heimilisfang, til að geta uppfyllt skyldur samkvæmt bókhaldslögum, bankaupplýsingar/stéttafélag, lífeyrissjóð, tímaskráningu, frammistöðu, ferilskrár.
 • Umsækjendur: Nafn, kennitölu, heimilisfang, ferilskrár.
 • Viðskiptavini: Nafn fyrirtækis, kennitölu, tegund og dagsetningu viðskipta til að geta uppfyllt skyldur samkvæmt bókhaldslögum, nafn tengiliðs, bankaupplýsingar.
 • Verktaka og birgja: Nafn fyrirtækis, kennitölu, tegund og dagsetningu, nafn tengiliðs, bankaupplýsingar.

 

Miðlun

VSÓ selur aldrei persónuupplýsingar.  

VSÓ er heimilt að miðla viðeigandi persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki fyrirtækisins í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða ef það er skylt samkvæmt lögum. 

Við verkefnaöflun er persónuupplýsingum sem varða hæfni einstaklings miðlað til viðeigandi aðila. 

 

Verndun

VSÓ Ráðgjöf leggur mikla áherslu á að vernda vel allar persónuupplýsingar og hefur því yfir að skipa innra eftirliti með persónuupplýsingum sem á að tryggja að ávallt séu gerðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar  öryggisráðstafanir. 

Athygli  er þó vakin á því að viðkomandi einstaklingur ber ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, kennitölu og mynd, sem hann kýs að deila eða senda á almennum vettvangi t.d. í gegnum Scype for Business og/eða Facebook síðu VSÓ Ráðgjafar. 

Gagnaflutningur á internetinu er þó aldrei fullkomlega öruggur. Þér er því bent á að láta okkur umsvifalaust vita ef þú telur hættu á að tilteknar upplýsingar sem þú hefur gefið okkur séu í hættu. 

 

Varðveisla

VSÓ reynir eftir fremsta magni að halda þeim persónuupplýsingum sem safnað er nákvæmum og áreiðanlegum og uppfærir þær eftir þörfum.

 

Réttindi þín

Þú átt rétt á og getur alltaf óskað eftir að fá aðgang að þeim upplýsingum sem þú hefur afhent okkur, óskað eftir leiðréttingu, breytingu eða eyðingu gagna eftir því sem við á með því að senda skriflega fyrirspurn á vso@vso.is.